Genel Gündem Siyaset Tüm Manşetler

A�A�KEN EKONOMA�!

CHP Zonguldak Milletvekili A?nal DemirtaAY, Zonguldaka��A�n artA�k gA�A� veren deAYil, gA?A�lenen bir kent olmasA� gerektiAYini sA�yledi. TBMM BaAYkanlA�AYA�na Zonguldaka��A�n gA�A� vermesinin nedenlerinin araAYtA�rA�lmasA� iA�in bir meclis araAYtA�rma A�nergesi veren CHPa��li..

A�A�KEN EKONOMA�!

CHP Zonguldak Milletvekili A?nal DemirtaAY, Zonguldaka��A�n artA�k gA�A� veren deAYil, gA?A�lenen bir kent olmasA� gerektiAYini sA�yledi. TBMM BaAYkanlA�AYA�na Zonguldaka��A�n gA�A� vermesinin nedenlerinin araAYtA�rA�lmasA� iA�in bir meclis araAYtA�rma A�nergesi veren CHPa��li DemirtaAY, BaAYbakan Binali YA�ldA�rA�ma��A�n yanA�tlamasA� istemiyle de bir soru A�nergesi verdi.

TA?A�Ka��in 2023 yA�lA�nda nA?fusu azalacak 13 il aA�A�klamasA�na da deAYinen CHP Zonguldak Milletvekili A?nal DemirtaAY, AYunlarA� ifade etti;

NA?FUS 771 BA�N OLMALIYDI!

Zonguldak, ekonomik ve sosyal avantajlarA�. Cumhuriyet sonrasA� kurulan ilk il olmasA�, taAY kA�mA?rA? madenciliAYinde A�n plana A�A�kan aAYA�r sanayi tesisleri ile uzun zaman A?retimin, emeAYin baAYkenti olmuAYtur. Zonguldak, sahip olduAYu bu A�zellikler nedeniyle bir cazibe merkezi olarak bilinmiAY ve ekonomik ve sosyo-kA?ltA?rel hayatA� da bu anlamda her zaman geliAYme gA�stermiAYtir.

Ancak bugA?n Zonguldak en A�ok gA�A� veren iller arasA�ndadA�r. A�zellikle 2002a��den bu yana Zonguldak bA?yA?k oranda gA�A� vermiAYtir. 2002a��de 627 bin 407 olan Zonguldak nA?fusu 2017a��de 596 bin 892a��ye dA?AYmA?AYtA?r. Oysa TA?rkiye nA?fusu 2002a��de 65 milyon iken,2017a��de 80 milyona ulaAYmA�AYtA�r.15 yA�lda nA?fus %23.3 artmA�AYtA�r. TA?rkiyea��nin artA�AY oranA�na gA�re; Zonguldaka��A�n bugA?nkA? nA?fusunun 771 bine ulaAYmA�AY olmasA� gerekiyordu. Bir zamanlar tA?m TA?rkiyea��den gA�A� alan ve TA?rkiyea��nin Almanyaa��sA� kabul edilen Zonguldaka��A�n verdiAYi gA�A� nedeniyle, A�stanbula��da, Bursaa��da, TekirdaAYa��da ZonguldaklA�lar mahalleri oluAYmuAYtur. Yani Zonguldak, son 15 yA�llA�k AKP A�ktidarlarA� boyunca hA�zla kA?A�A?lmA?AY, yA?ksek oranda gA�A� vermiAYtir.

BA?LENT ECEVA�T A?NA�VERSA�TESA� ARAAzTIRMASI

Zonguldak A�alA�AYabilir genA� ve orta yaAY nA?fusunun yoAYun bir AYekilde gA�A� etmesi nedeniyle sadece emeklilerin zar zor geA�imlerini sA?rdA?rebildiAYi bir hale getirilmiAYtir. TA?rkiyea��nin nA?fus yapA�sA�nda meydana gelen deAYiAYimler nedeniyle TA?rkiye A�statistik Kurumu tarafA�ndan yapA�lan A�alA�AYmaya gA�re TA?rkiyea��de 2023 yA�lA�nda nA?fusunun azalmasA� beklenen 13 il arasA�nda Zonguldak da yer almaktadA�r.2017 sonu nA?fusu 596 bin 892 olarak belirlenen Zonguldak nA?fusunun, gA�A� koAYullarA�nA�n aynA� AYekilde devam etmesi halinde 2018a��de 595 bine gerileyeceAYi ifade edilmektedir. Zonguldaka��ta gA�A�e neden olan sebeplerin ortadan kaldA�rA�lmamasA� halinde ise nA?fus 2020 a�?de 592 bine,2023a��te 585 bine dA?AYmesi A�ngA�rA?lmektedir.A�

Zonguldak yoAYun olarak gA�A� vermesi nedeni ile araAYtA�rmalara da konu olmuAYtur. BA?lent Ecevit A?niversitesi tarafA�ndan 2014a��te yapA�lan araAYtA�rmaya gA�re Zonguldaka��A�n gA�A� vermesinin en A�nemli nedenleri arasA�nda iAYsizlik, gelir yetersizliAYi ve bununla baAYlantA�lA� olarak yaAYam koAYullarA�nA�n iyi olmamasA� sayA�lmaktadA�r. Bu araAYtA�rmanA�n A?zerinden 3 yA�l geA�miAY olmasA�na raAYmen somut, A�A�zA?m odaklA� hiA�bir adA�m atA�lmamA�AYtA�r. Zonguldak halen yoAYun bir AYekilde gA�A� vermeye devam etmektedir.

A�A�KEN EKONOMA�!

AKP,15 yA�ldA�r Zonguldaka��a A?vey evlat muamelesi yapmaktadA�r. BA?tA?n memlekete duble yollar yaptA�AYA�nA� anlatan iktidar, ne hikmetse Zonguldaka��A�n yollarA�nA� bir tA?rlA? yapamamaktadA�r. Kdz. EreAYlia��deki 2008 yA�lA�nda yan sanayisi ile 7 bin kiAYinin A�alA�AYtA�AYA� tersanelerde bugA?n itibarA�yla 250 kiAYi A�alA�AYmaktadA�r. SEKA A�zelleAYtirilmiAY, yA�lan hikayesine dA�nen Filyos Vadi Projesia��nde ise liman yapA�mA�na yeni baAYlanmA�AYtA�r. A�l genelinde tarA�m ve hayvancA�lA�AYA�n bitme noktasA�na gelmesi, 15 yA�lda A?retim ve istihdam yaratan sanayi kuruluAYlarA�nA�n aA�A�lmamasA� ve yatA�rA�m teAYviklerin amacA�na ulaAYmamasA� Zonguldak ekonomisini A�A�kertmiAYtir. YatA�rA�m teAYvikleri aA�A�sA�ndan Zonguldak 3a��A?ncA? derecede yer alA�rken, hemen yanA�ndaki DA?zce 4a��A?ncA? bA�lge teAYviklerden faydalanmaktadA�r. BA�lge sA�ralamasA� arttA�kA�a teAYvik oranA� da yA?kselmektedir. Bu nedenle mevcut sistem iA�inde daha fazla teAYvikten faydalanmak isteyen yatA�rA�mcA�lar Zonguldak yerine DA?zcea��yi tercih etmektedir. Bu da Zonguldaka��A� yatA�rA�m aA�A�sA�ndan dezavantajlA� hale getirmektedir. Ekonomiyi canlandA�racak, istihdam sorununu A�A�zecek ve bu AYekilde yoAYun gA�A�A? engelleyecek olan yatA�rA�m yapA�lmasA�dA�r. Bu nedenle de Zonguldaka��A�n yatA�rA�m teAYvik derecesi tekrar deAYerlendirilerek yA?kseltilmelidir.

ZONGULDAK’TAN GA�A� ARAAzTIRILMALIDIR!

DemirtaAY, Zonguldaka��A�n sA?rekli ve yoAYun olarak gA�A� vermesinin nedenlerinin araAYtA�rA�lmasA�, gA�A�A?n A�nlenmesi iA�in alA�nacak tedbirlerin belirlenmesi ve bu doAYrultuda Zonguldaka��A�n yatA�rA�m ortamA�nA�n iyileAYtirilerek, istihdam alanlarA�nA�n oluAYturulmasA� iA�in atA�lacak adA�mlarA�n belirlenmesi ve bu sayede Zonguldaka��A�n geA�miAYte sahip olduAYu cazibe merkezi haline getirilmesi iA�in yapA�lacaklarA�n belirlenmesi iA�in, A�TBMM BaAYkanlA�AYA�na Meclis AraAYtA�rma A�nergesi verdi.A�

ENGELLEMEK A�A�A�N A�ALIAzMA VAR MI?

CHP Zonguldak Milletvekili A?nal DemirtaAY, soru A�nergesinde de BaAYbakan Binali YA�ldA�rA�ma��A�n AYu sorularA� yanA�tlamasA�nA� istedi:

1)Zonguldaka��A�n son 5 yA�l iA�inde yurt iA�i ve yurt dA�AYA� ayrA� ayrA� belirtilmek kaydA�yla verdiAYi gA�A� ne kadardA�r?

2)Zonguldaka��A�n sA?rekli gA�A� vermesinin sebepleri nelerdir? Bu konuda, kent merkezi baAYta olmak A?zere ilA�eler bazA�nda da sebeplerin belirlenmesi iA�in yapA�lan bir A�alA�AYma var mA�dA�r?

3)Zonguldaka��tan gA�A�A?n engellenmesi ile ilgili olarak yapA�lan bir A�alA�AYma var mA�dA�r?

4)Zonguldaka��A�n yoAYun olarak gA�A� vermesinin kentte yarattA�AYA� ekonomik ve sosyal sorunlar nelerdir? Bu sorunlarA�n giderilmesi iA�in BakanlA�k olarak yaptA�AYA�nA�z bir A�alA�AYma bulunmakta mA�dA�r?

5)Son dA�nemde, gA�A� nedeniyle nA?fus belli kentlerde yoAYunlaAYmakta, nA?fusun bu dengesiz daAYA�lA�mA� istihdam, iAY verimliliAYi ve yatA�rA�mlar aA�A�sA�ndan da dengesizlik yaratmaktadA�r. GerA�ek bir kalkA�nma, dengeli istihdam ve dengeli yatA�rA�m iA�in iA� gA�A� konusunda detaylA� bir A�alA�AYma yapA�lacak mA�dA�r?

6)TA?A�K tarafA�ndan yapA�lan A�alA�AYma sonucunda 2023 yA�lA�nda nA?fusunun azalacaAYA� tespit edilen 13 il iA�in ayrA� bir yatA�rA�m teAYvik programA� yapA�lacak mA�dA�r?

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL