logo

istanbul escort

porno izle sikiş izle

istanbul escort bayan

EYY AKPa��LA�LERa��.

CHP Kdz EreAYli A�lA�e BaAYkanA� Azerif Sertan OcakcA�,A� A?niversite KampA?s alanA�nA�n Askeriyeye devredilmesi konusunda AK Partililere yA?klendi.A� OcakcA�, a�?BbirA�ok sanal projenin olduAYu gibi, EreAYli KampA?sA? konusunun da masaldan A�teye gidemediAYi gerA�eAYi ile karAYA� karAYA�yayA�za�? dedi.

OcakcA� yazA�lA� aA�A�klamasA�nda, AK Partia��nin yerel yA�netimi aldA�klarA� 30 Mart 2014 ve yA�remizden A?A� milletvekili A�A�kardA�klarA� 1 KasA�m 2015 tarihlerinden bu yana, AKP’li belediye yA�neticileri ve milletvekillerinin,A� sadece kaAYA�t A?zerinde kalan ve fiiliyata geA�meyen birkaA� projesi ile sA?rekli bahaneler A?rettikleri hiA� baAYlamamA�AY projeleri arasA�nda bomboAY yA�llar geA�irildiAYini belirtti.

YA�ktA�klarA� eski belediye binasA�nA�n enkazA�nA� bile aylardA�r toparlayamayan, KA?A�A?cA?k iAYleri devasa projeler gibi halka pazarlayan, Teslim aldA�klarA�nda neredeyse yA?zde yetmiAY beAYi bitmiAY terminal binasA�nA� bile dA�rt yA�lda ancak hizmete sokabilen; 20 bin ton asfaltA� dahi A�ller BankasA� kredisi kullanmadan dA�kemeyecek hale getirilen Karadeniz EreAYli Belediyesi BaAYkanA� ile AKP yA�re milletvekillerinin ortak en A�nemli projeleri ise kente kazandA�rA�lacak A?niversite kampA?sA? olduAYunu ifade eden OcakcA� AYunlarA� kaydetti: a�?SayA�n A�aturoAYlu bir yandan SayA�n Uysal diAYer yandan, bu kampA?s hayalini birbiri ardA�nca halka satarak aylarca bu konu A?zerinden prim yapmA�AYlardA�. MA?jdea�� artA�k A?niversite arazimiz yok. YaklaAYA�k sekiz ay kadar A�nce de, bir gazeteci kardeAYimizin haberinde A�nemli bir gerA�ek ortaya A�A�karA�lmA�AYtA�. Zira, bulunduAYu konum aA�A�sA�ndan stratejik bir noktada yer alan EreAYli Askeri LimanA�’nA�n hemen yanA� baAYA�ndaki eski hastane binalarA�nA�n yA�kA�lmasA�yla aA�A�lacak saha, BA?lent Ecevit A?niversitesi’ne EreAYli KampA?sA? olarak devredilmiAY olsa bile, devletimizin uymak zorunda olduAYu uluslararasA� anlaAYma kurallarA� gereAYi bazA� sorunlar yaratacaktA�. Stratejik tesis niteliAYinde olan bu askeri limanA�n birkaA� yA?z metre A?zerindeki hastane binalarA� yA�kA�ldA�AYA� takdirde, sA�z konusu alana yeni binalarA�n yapA�labilmesi noktasA�nda engeller A�A�kacaktA�.

Bu haber o gA?nlerde, ilgili vekiller ve A�ok A�alA�AYkan (!) belediye yA�neticileri tarafA�ndan kapalA� kapA�lar ardA�nda yalanlanA�yordu. Ancak aradan geA�en bunca ay iA�inde ne AKP A�lA�e TeAYkilatA� ne milletvekilleri ne de belediye yA�netimi, bu konu hakkA�nda net bir aA�A�klama yapmadA�lar. YapamadA�lar. Belediye BaAYkanA� HA?seyin Uysal’A�n, bir meclis toplantA�sA�nda mA?jde olarak lanse ettiAYi eski hastane binalarA�nA�n yA�kA�lmasA�ndan sonra, aA�A�lan sahanA�n A?zerine yapA�lacaAYA� vaad edilen, A?A� boyutlu projelerin gA�sterildiAYi kampA?s ne oldu, kimse bu sorunun yanA�tA�nA� bulamadA�. Biz hariA�. Cumhuriyet Halk Partisi A�lA�e A�rgA?tA? olarak bu konunun takipA�isi olacaAYA�mA�zA� A�srarla vurgulamA�AYtA�k.a�?

a�?NEDA�R O BELGE?a�?

OcakcA� ifadelerine, a�?BugA?n geldiAYimiz noktada ise, birA�ok sanal projenin olduAYu gibi, EreAYli KampA?sA? konusunun da masaldan A�teye gidemediAYi gerA�eAYi ile karAYA� karAYA�yayA�z. Zira, A�ok acA�dA�r ki, aylar A�nce yayA�nlanan haber doAYru A�A�kmA�AY, stratejik A�nem arz eden ve A?zerinde sonradan yA�kA�lan eski hastane binalarA�nA�n olduAYu sahaA� artA�k askeriyeninA� mA?lkA?dA?r. Bu gerA�eAYin belgesini de kamuoyunu aydA�nlatmak iA�in ekte sunduk. GeA�miAY olsuna�� O arazi artA�k askeriyenin mA?lkA?. Nedir bu belge?a�? AYeklinde devam etti.

CHP A�lA�e BaAYkanA� AYunlarA� kaydetti:

a�?A�evre ve Azehircilik BakanlA�AYA� Tapu ve Kadastro MA?dA?rlA?AYA? YabancA�lar Daire BaAYkanlA�AYA� tarafA�ndan hazA�rlanmA�AY, BakanlA�k MA?steAYarA� Prof. Dr. Mustafa A�ztA?rk tarafA�ndan ilgili daire mA?dA?rlA?klerine gA�nderilmiAY, 2565 sayA�lA� kanun kapsamA�ndaki sorgulamalar hakkA�nda bir genelge. Bu genelgede; 05.05.2011 Tarihli Askeri Yasak BA�lgeler, Askeri GA?venlik BA�lgeleri ile Stratejik BA�lgelerin Tespitine iliAYkin mutabakat uzun uzun anlatA�lA�yor.

Buna gA�re de; Askeri Yasak BA�lge ve GA?venlik BA�lgelerinin tespiti ve bunlarA�n tapu siciline tesciline yonelik A�alA�AYmalarA�n devam ettiAYi hatA�rlatA�larak eki listede yer alan illerde yabancA� uyruklu taAYA�nmazlarA�n yasak bA�lge ve gA?venlik bA�lgesi iA�erisinde kalA�p kalmadA�AYA�na iliAYkin yazA�ya vurgu yapA�lA�yor. Bu kentler arasA�nda EreAYli de var. A�Bu genelgeye gA�re de uluslararasA� stratejik tesislerden biri olan EreAYli Askeri LimanA� yanA�ndaki eski hastane binalarA�nA�n olduAYu taAYA�nmaz, askeriyeye geA�iyor. Zira o arazi de gA?venlik bA�lgesi iA�erisinde kalA�yor. Peki, aylar A�nce biz ve iAYini doAYru yapan gazeteciler gerekli uyarA�larA� yaptA�AYA�mA�zda bu AKP’liler ne yapA�yordu?

Bu bir yA�l iA�inde, bu konu ne zaman aA�A�lsa, birkaA� bA?rokratik engel kaldA�, masalA� anlatan AKP’nin yerel yA�neticileri, devlet katkA�sA� ile yapA�lacak birkaA� onarA�m A�alA�AYmasA� ile A?niversiteye teslim edilebilecek eski binalarA� yA�kmakla, Karadeniz EreAYli’ye, ancak uzaktan bakA�labilecek, giriAYi yasaklanmA�AY bir arazi bA�rakmA�AYlardA�r. A�YA�llardA�r bize hayal tacirliAYi yaptA�lar. BinalarA�n yA�kA�lmasA� sonrasA� o arazi A?zerine yeniden bina yapma olasA�lA�AYA� bu genelgeye gA�re kalmamA�AYtA�r.DolayA�sA�yla, EreAYli’nin menfaatlerine ve hayallerine ihanet etmiAYlerdir. a�?

HESAP VERA�N!

Bu kentin en kA�ymetli arazilerinden birinin, birilerinin inadA� yA?zA?nden atA�l hale getirildiAYini vurgulayan OcakcA�, AYA�yle devam etti:

a�? AsA�l sorun ise, vizyon proje adA� verilen kampA?s konusunun tamamen suya dA?AYmA?AY olmasA�dA�r. BazA� gerA�ekler A�srarla kendilerine anlatA�lmasA�na raAYmen kulaklarA�nA� tA�kayan, her konuda kendilerinin daha iyi bildiAYini iddia edenler, hiA� deAYilse bu meselede doAYruyu anlatan insanlarA� hatta bir zaman beraber yA?rA?dA?kleri insanlarA� bile dinlemiAY olsalardA�, EreAYli halkA� bu kaybA� yaAYamayacaktA�.

Azimdi CHP olarak soruyoruz: A�Bu iAYin vebali kimin boynunaysa o bir adA�m A�ne A�A�ksA�n ve hesap versin. A�DoAYru dA?rA?st hiA�bir vaadlerini yerine getiremeyenlerin elinde her geA�en gA?n daha da kA�tA?ye giden Karadeniz EreAYli’de yaAYatA�lan bu hayal kA�rA�klA�AYA�nA�n kanaat A�nderleri kimse, bu halka hesabA�nA� versin. Derhal! Azimdi A�A�kA�n konuAYun! Sosyal medyada AYov kokan fotoAYraflarA�, olmayan projeleri, cA?mleleri yazA�p paylaAYA�n! BA�kA�p usanmadan iA�i boAY mA?jdeler sA�ralayA�n! Ama A�A�kA�n ortaya ve cevap verin, ne oldu Karadeniz EreAYli’nin A?niversite hayali, kampA?s hayali? UmutlarA�mA�z ne oldu? Bu kenti geleceAYe taAYA�yacak, ilA�e ekonomisini ayaAYa kaldA�racak bu yatA�rA�m ne oldu?

Siz, bu kentin insanA�na hayal satarken, asA�l hayallerini A�ldA?rdA?nA?z. Bu memleketin son dA�rt yA�lA�nA� A�aldA�nA�z. A�leriye gA�tA?receAYinizi sA�ylediAYiniz EreAYli’yi her geA�en gA?n daha da geriye gA�tA?rdA?nA?z. EreAYli’yi batA�rdA�kA�a batA�rdA�nA�z. Tek iAYiniz AYov yapmak. BoAY vaadlerle, ipe sapa gelmez ucuz mA?jdelerle gA?nA?nA?zA? geA�irmek. Bizim tavrA�mA�z net ve o netlik iA�inde kamuoyu adA�na size, her birinize hesap soruyoruz:

Yeter artA�k tribA?nlere oynadA�AYA�nA�z. Bu memleketin A�anA�na ot tA�kadA�nA�z, canA�nda ruh bA�rakmadA�nA�z. DA�rt yA�l A�nce bu kentin belediyesini alabilmek uAYruna; “Merkezi iktidarla yerel iktidar aynA� partiden olursa, EreAYli AYaha kalkar.”, martavalA� okudunuz. BugA?n ise cana imana yettiniz. Hayaldi gerA�ek oldu, diye diye, bu memlekete yaAYatmadA�AYA�nA�z kabus kalmadA�. A�A�kA�n birer adA�m A�ne Eyy A�aturoAYlu, Eyy Uysal! Eski hastane binalarA� yA�kA�lmaya baAYladA�AYA� gA?n sizlere Askeri GA?venlik BA�lgesini hatA�rlattA�k. Ama siz anlamadan dinlemeden MA?jde demeye devam ettiniz. Sizlerin sayesinde, EreAYli’nin en deAYerli arazilerinden biri elimizden uA�tu, gitti.

a�?EYY AKPa��LA�LERa��.a�?

AK Partililerden bu sonucun hesabA�nA� soracaklarA�nA� dile getiren OcakcA� AYA�yle devam etti:

a�?EreAYli halkA� adA�na bA�kmadan soracaAYA�z: Birilerine AYirin gA�rA?nmek dA�AYA�nda ne yaptA�nA�z? Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifini basamak yaptA�nA�z, herAYey esnafA�mA�z iA�in A�ok gA?zel olacak dediniz. Ama taksi esnafA�nA�n, otobA?sA�A? esnafA�nA�n, AYofA�r esnafA�nA�n sorunlarA�nA� bile A�A�zemediniz. Pazaryerinin A?stA?nA? kapattA�nA�z, kA�ylA? kadA�nA�mA�zA� gariban yerine koyup o pazaryerinden kovmaya kalktA�nA�z. Erdemir iAYA�isi A?zerinden kendinize yA�llarca siyasi menfaat saAYladA�nA�z, bugA?n ise Erdemir’e tu kaka diyor, kapA�sA�na siyah A�elenk bA�rakmayA� dA?AYA?nA?yorsunuz. EreAYli’ye Turizm FakA?ltesi aA�A�yoruz, dediniz. Dersane kA�lA�klA� bir binayA� fakA?lte yaptA�nA�z, on A�AYrenci bile toplayamadA�nA�z.

FetA�’den devAYirdiAYiniz bir A�zel okulun tA?m binalarA�nA� onca uyarA�larA�mA�za raAYmen A�mam Hatip yaptA�nA�z, ama oraya da A�AYrenci toplayamadA�nA�z. EreAYli Lisesi A�AYrencilerini dA�rt yA�l boyunca A�atA�larA� A�A�kmA?AY sA�nA�flarda okuttunuz, virane binayA� ancak bu yA�l yA�kabildiniz. GeA�en gA?n de GenA�lik ve Spor BakanA�’nA� misafir ettiniz, EreAYli’ye yeni stat mA?jdesi, dediniz. Kulundan utanmA�yorsunuz da Allah’tan da mA� utanmA�yorsunuz?a�?

a�?BIRAKIN TRA�BA?NE OYNAMAYI!a�?

OcakcA�, gA?nA? kurtarmak iA�in gA?ndem deAYiAYtirme oyunlarA�nA�n yettiAYini ifade ederek AYu ifadeleri kullandA�: a�?GA�z gA�re gA�re A�eAYtepe’deki A?niversiteye tahsis edilen alan gitti. RektA�rlA?AYe bir sA?re vekalet eden Ali Azar, EreAYli’nin menfaatlerini korumak adA�na direndi, devir kA?AYA�tlarA�nA� imzalamadA�. Ama Yeni gelenler ise aldA�AYA� emir A?zerine bu iAYlemi tamamladA� ve cA?nA�m arazi, bir kent iA�in gA�z bebeAYi bir arazimiz gA�z gA�re gA�re gitti. UyarA�lmanA�za raAYmen gitti.

Eyy AKP’liler. YA�llarca kandA�rA�ldA�k, diyen sizleri kandA�rmayan, bu kent iA�in doAYruyu sA�yleyen, bu kentin menfaatleri iA�in siyaset yapan bir tek bizler varA�z. Azimdi inandA�nA�z mA�? Bu memleketin doAYrularA�nA� gA�rA?n artA�k. Bir kez daha sA�ylA?yorum, bA�rakA�n tribA?ne oynamayA�. NiAYanlarda, cenazelerde boy gA�stererek fotoAYraf A�ektirmeyle, her mikrofonda MA?jde demekle, A�hale baAYladA�, ihale bitti diyerek, olmayan binalarA�n fotoAYraflarA�nA� basA�na atarak, hayal tacirliAYi yaparak siyaset olmayacaAYA�nA� bilin. A�ilekeAY EreAYli’nin bunlarA� yemediAYini artA�k bilin. Milletin sizden de masallarA�nA�zdan da sonu gelmez mA?jdelerinizden de bA�ktA�AYA�nA� bilin. Ve AYunu unutmayA�n,Bu millet size A�yle birA�MA?jdeA�diyecek ki, bu ilA�enin insanA�nA� bir kere daha kandA�rmak iA�in saniyelik fA�rsatA�nA�z dahi olmayacak. Bu ilA�enin tarihinde dipnot olarak bile yer alamayacaksA�nA�z. EreAYli sabrediyor ve sabrA�n sonunun HayA�rlA� olacaAYA�na inanA�yor.a�?

Share
#

SENDE YORUM YAZ