A�A�KEN EKONOMA�!

CHP Zonguldak Milletvekili A?nal DemirtaAY, Zonguldaka��A�n artA�k gA�A� veren deAYil, gA?A�lenen bir kent olmasA� gerektiAYini sA�yledi. TBMM BaAYkanlA�AYA�na Zonguldaka��A�n gA�A� vermesinin nedenlerinin araAYtA�rA�lmasA� iA�in bir meclis araAYtA�rma A�nergesi veren CHPa��li DemirtaAY, BaAYbakan Binali YA�ldA�rA�ma��A�n yanA�tlamasA� istemiyle de bir soru A�nergesi verdi.

TA?A�Ka��in 2023 yA�lA�nda nA?fusu azalacak 13 il aA�A�klamasA�na da deAYinen CHP Zonguldak Milletvekili A?nal DemirtaAY, AYunlarA� ifade etti;

NA?FUS 771 BA�N OLMALIYDI!

Zonguldak, ekonomik ve sosyal avantajlarA�. Cumhuriyet sonrasA� kurulan ilk il olmasA�, taAY kA�mA?rA? madenciliAYinde A�n plana A�A�kan aAYA�r sanayi tesisleri ile uzun zaman A?retimin, emeAYin baAYkenti olmuAYtur. Zonguldak, sahip olduAYu bu A�zellikler nedeniyle bir cazibe merkezi olarak bilinmiAY ve ekonomik ve sosyo-kA?ltA?rel hayatA� da bu anlamda her zaman geliAYme gA�stermiAYtir.

Ancak bugA?n Zonguldak en A�ok gA�A� veren iller arasA�ndadA�r. A�zellikle 2002a��den bu yana Zonguldak bA?yA?k oranda gA�A� vermiAYtir. 2002a��de 627 bin 407 olan Zonguldak nA?fusu 2017a��de 596 bin 892a��ye dA?AYmA?AYtA?r. Oysa TA?rkiye nA?fusu 2002a��de 65 milyon iken,2017a��de 80 milyona ulaAYmA�AYtA�r.15 yA�lda nA?fus %23.3 artmA�AYtA�r. TA?rkiyea��nin artA�AY oranA�na gA�re; Zonguldaka��A�n bugA?nkA? nA?fusunun 771 bine ulaAYmA�AY olmasA� gerekiyordu. Bir zamanlar tA?m TA?rkiyea��den gA�A� alan ve TA?rkiyea��nin Almanyaa��sA� kabul edilen Zonguldaka��A�n verdiAYi gA�A� nedeniyle, A�stanbula��da, Bursaa��da, TekirdaAYa��da ZonguldaklA�lar mahalleri oluAYmuAYtur. Yani Zonguldak, son 15 yA�llA�k AKP A�ktidarlarA� boyunca hA�zla kA?A�A?lmA?AY, yA?ksek oranda gA�A� vermiAYtir.

BA?LENT ECEVA�T A?NA�VERSA�TESA� ARAAzTIRMASI

Zonguldak A�alA�AYabilir genA� ve orta yaAY nA?fusunun yoAYun bir AYekilde gA�A� etmesi nedeniyle sadece emeklilerin zar zor geA�imlerini sA?rdA?rebildiAYi bir hale getirilmiAYtir. TA?rkiyea��nin nA?fus yapA�sA�nda meydana gelen deAYiAYimler nedeniyle TA?rkiye A�statistik Kurumu tarafA�ndan yapA�lan A�alA�AYmaya gA�re TA?rkiyea��de 2023 yA�lA�nda nA?fusunun azalmasA� beklenen 13 il arasA�nda Zonguldak da yer almaktadA�r.2017 sonu nA?fusu 596 bin 892 olarak belirlenen Zonguldak nA?fusunun, gA�A� koAYullarA�nA�n aynA� AYekilde devam etmesi halinde 2018a��de 595 bine gerileyeceAYi ifade edilmektedir. Zonguldaka��ta gA�A�e neden olan sebeplerin ortadan kaldA�rA�lmamasA� halinde ise nA?fus 2020 a�?de 592 bine,2023a��te 585 bine dA?AYmesi A�ngA�rA?lmektedir.A�

Zonguldak yoAYun olarak gA�A� vermesi nedeni ile araAYtA�rmalara da konu olmuAYtur. BA?lent Ecevit A?niversitesi tarafA�ndan 2014a��te yapA�lan araAYtA�rmaya gA�re Zonguldaka��A�n gA�A� vermesinin en A�nemli nedenleri arasA�nda iAYsizlik, gelir yetersizliAYi ve bununla baAYlantA�lA� olarak yaAYam koAYullarA�nA�n iyi olmamasA� sayA�lmaktadA�r. Bu araAYtA�rmanA�n A?zerinden 3 yA�l geA�miAY olmasA�na raAYmen somut, A�A�zA?m odaklA� hiA�bir adA�m atA�lmamA�AYtA�r. Zonguldak halen yoAYun bir AYekilde gA�A� vermeye devam etmektedir.

A�A�KEN EKONOMA�!

AKP,15 yA�ldA�r Zonguldaka��a A?vey evlat muamelesi yapmaktadA�r. BA?tA?n memlekete duble yollar yaptA�AYA�nA� anlatan iktidar, ne hikmetse Zonguldaka��A�n yollarA�nA� bir tA?rlA? yapamamaktadA�r. Kdz. EreAYlia��deki 2008 yA�lA�nda yan sanayisi ile 7 bin kiAYinin A�alA�AYtA�AYA� tersanelerde bugA?n itibarA�yla 250 kiAYi A�alA�AYmaktadA�r. SEKA A�zelleAYtirilmiAY, yA�lan hikayesine dA�nen Filyos Vadi Projesia��nde ise liman yapA�mA�na yeni baAYlanmA�AYtA�r. A�l genelinde tarA�m ve hayvancA�lA�AYA�n bitme noktasA�na gelmesi, 15 yA�lda A?retim ve istihdam yaratan sanayi kuruluAYlarA�nA�n aA�A�lmamasA� ve yatA�rA�m teAYviklerin amacA�na ulaAYmamasA� Zonguldak ekonomisini A�A�kertmiAYtir. YatA�rA�m teAYvikleri aA�A�sA�ndan Zonguldak 3a��A?ncA? derecede yer alA�rken, hemen yanA�ndaki DA?zce 4a��A?ncA? bA�lge teAYviklerden faydalanmaktadA�r. BA�lge sA�ralamasA� arttA�kA�a teAYvik oranA� da yA?kselmektedir. Bu nedenle mevcut sistem iA�inde daha fazla teAYvikten faydalanmak isteyen yatA�rA�mcA�lar Zonguldak yerine DA?zcea��yi tercih etmektedir. Bu da Zonguldaka��A� yatA�rA�m aA�A�sA�ndan dezavantajlA� hale getirmektedir. Ekonomiyi canlandA�racak, istihdam sorununu A�A�zecek ve bu AYekilde yoAYun gA�A�A? engelleyecek olan yatA�rA�m yapA�lmasA�dA�r. Bu nedenle de Zonguldaka��A�n yatA�rA�m teAYvik derecesi tekrar deAYerlendirilerek yA?kseltilmelidir.

ZONGULDAK’TAN GA�A� ARAAzTIRILMALIDIR!

DemirtaAY, Zonguldaka��A�n sA?rekli ve yoAYun olarak gA�A� vermesinin nedenlerinin araAYtA�rA�lmasA�, gA�A�A?n A�nlenmesi iA�in alA�nacak tedbirlerin belirlenmesi ve bu doAYrultuda Zonguldaka��A�n yatA�rA�m ortamA�nA�n iyileAYtirilerek, istihdam alanlarA�nA�n oluAYturulmasA� iA�in atA�lacak adA�mlarA�n belirlenmesi ve bu sayede Zonguldaka��A�n geA�miAYte sahip olduAYu cazibe merkezi haline getirilmesi iA�in yapA�lacaklarA�n belirlenmesi iA�in, A�TBMM BaAYkanlA�AYA�na Meclis AraAYtA�rma A�nergesi verdi.A�

ENGELLEMEK A�A�A�N A�ALIAzMA VAR MI?

CHP Zonguldak Milletvekili A?nal DemirtaAY, soru A�nergesinde de BaAYbakan Binali YA�ldA�rA�ma��A�n AYu sorularA� yanA�tlamasA�nA� istedi:

1)Zonguldaka��A�n son 5 yA�l iA�inde yurt iA�i ve yurt dA�AYA� ayrA� ayrA� belirtilmek kaydA�yla verdiAYi gA�A� ne kadardA�r?

2)Zonguldaka��A�n sA?rekli gA�A� vermesinin sebepleri nelerdir? Bu konuda, kent merkezi baAYta olmak A?zere ilA�eler bazA�nda da sebeplerin belirlenmesi iA�in yapA�lan bir A�alA�AYma var mA�dA�r?

3)Zonguldaka��tan gA�A�A?n engellenmesi ile ilgili olarak yapA�lan bir A�alA�AYma var mA�dA�r?

4)Zonguldaka��A�n yoAYun olarak gA�A� vermesinin kentte yarattA�AYA� ekonomik ve sosyal sorunlar nelerdir? Bu sorunlarA�n giderilmesi iA�in BakanlA�k olarak yaptA�AYA�nA�z bir A�alA�AYma bulunmakta mA�dA�r?

5)Son dA�nemde, gA�A� nedeniyle nA?fus belli kentlerde yoAYunlaAYmakta, nA?fusun bu dengesiz daAYA�lA�mA� istihdam, iAY verimliliAYi ve yatA�rA�mlar aA�A�sA�ndan da dengesizlik yaratmaktadA�r. GerA�ek bir kalkA�nma, dengeli istihdam ve dengeli yatA�rA�m iA�in iA� gA�A� konusunda detaylA� bir A�alA�AYma yapA�lacak mA�dA�r?

6)TA?A�K tarafA�ndan yapA�lan A�alA�AYma sonucunda 2023 yA�lA�nda nA?fusunun azalacaAYA� tespit edilen 13 il iA�in ayrA� bir yatA�rA�m teAYvik programA� yapA�lacak mA�dA�r?

Share
#

SENDE YORUM YAZ

ataşehir escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort mecidiyeköy escort brazzers xmobileporn.com sex hikaye türk porno şişli escort pendik escort ümraniye escort halkalı escort ataköy escort beylikdüzü escort

escort istanbul